Udruženje osveženje

Usluge

Upoznaj zanimanje: Bibliotekar

Dragana ignjatović školski bibliotekar u školi Dušan Radović

5 pitanja za Draganu ignjatović, školskog bibliotekara.

  1. 1.      Шта је суштина Ваше професије, како се постаје школски библиотекар?

 

Библиотекар слаже књиге на полицама, наравно. Основни задатак је инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација и заштита библиотечке грађе. Али то је само један од послова школског библиотекара. Највише активности је у области рада са децом, а затим у областима сарадње са наставницима, директором и другим стручним сарадницима. Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса. С обзиром на то

 

да се активности из свих области рада прожимају и повезују рад

библиотекара са целокупним радом школе, то је отварало могућности да се покажемо у улози лидера и иноватора. И не само у тим улогама, јер школски библиотекар је „пет у један“: менаџер, библиотекар, наставник, лидер и иноватор. Као менџер и библиотекар, он брине о фонду библиотеке, набавља књижну грађу и обезбеђује друге изворе информација за ученике и наставнике. Има јасну визију развоја библиотеке. Води библиотечко

пословање. Као наставник даје подршку наставном плану и програму, постаје партнер и сарадник у реализацији наставе. Промовише и организује програме за подстицање читања из забаве и задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада. Организује часове из појединих предмета у школској библиотеци и учионици и часове тематске наставе. Припрема наставни материјал у електронској форми за поједине часове у сарадњи са наставницима, информише наставнике о догађајима важним за образовно-васпитни рад, подстиче наставнике на коришћење стручне литературе и различитих извора информација и информише наставнике о садржајима електронских извора информација у вези са професиналним развојем. Ова сарадња води до лидерства. Заједно са педагогом и психологом, библиотекар чини тим за покретање различитих, иновативних активности у школи. Школска библиотека постаје место за сарадњу међу запосленима и извор информација за професионални развој. Библиотекар иноватор проналази начин да шири делатност библиотеке ван зидова школе у реалном и дигиталном окружењу. Тако подржава лични, академски и професионални развој ученика и наставника, промовише рад школе и целу заједницу. Да би све то био, шта мора да зна? Одговор је једноставан: све! Јер он је свезналица, чаробњак за информације и зна где се одређене информације могу наћи.  Треба да је најбоље обавештена особа у школи, да зна шта се дешава у школи, око школе и ван ње.

 

  1. 2.      Какво је образовање неопходно, шта сте Ви завршили?

 

За звање библиотекара потребна је висоока стручна спрема која се може стећи или на посебној катедри или полагањем стручног испита за библиотекара. Специјализоване катедре за библиотекарство постоје на Филолошком факултету у Београду, а ја сам завршила Филозофски факултет у Нишу, тачније била сам на Студијској групи за српски језик и књижевност.

 

  1. 3.      Какво је претходно радно искуство потребно и да ли је оно неопходно? Набројите нам најважније ставке Вашег професионалног пута.

 

Када тражите посао свако искуство је драгоцено. Иако се PR доста разликује од библиотекарства, све што сам научила као PR асистент у великој компанији каква је Тигар а.д, где сам била више од 13 година, од велике ми је користи и у овом послу библиотекара. Што се тиче посебних особина и квалификација пожељно је да имате добре организационе способности, да сте педантни и прецизни, да сте вешти у комуникацији са људима, да се јасно и прецизно изражавате, а љубазност и услужност су најважније особине доброг бибблиотекара. Уз то, библиотекар треба да има широко опште знање, а пожељно је и познавање страних језика и све битније познавање рада на рачунару.

 

  1. 4.      Шта саветујете младима који желе да се баве Вашом професијом?

 

Библиотекарство је атрактивна професија из више разлога. Прво, служимо и помажемо другима. Затим, промовишемо љубав према књизи и читању. Овај посао представља интелетуални изазов јер захтева константно учење, али доноси нам и разноврсност радног исуства. На крају, упознајемо различите људе и оно што се мени највише допада остајемо млади током читавог живота, јер се дружимо са децом свакодневно.

 

  1. 5.      Како сте нашли први посао?

 

Први посао ме чекао по завршетку студија, јер сам током студирања била стипендиста компаније Тигар а.д. Моја обавеза је била да након факултета знање покажем на месту PR асистента у овој комапнији.